Τι είναι το ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ ή αλλιώς Εταιρικό Σύμφωνο στο Πλαίσιο Ανάπτυξης, που πάντα συνοδεύεται και από μία εξαετή διάρκεια υλοποίησης (όπως: 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027), είναι το κύριο στρατηγικό σχέδιο για την ανάκαμψη των περιφερειών της Ελλάδος. Για την επίτευξη της ανάκαμψης αυτής, συνδράμουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής ένωσης ή αλλιώς γνωστά ως ΕΔΕΤ.

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του ΕΣΠΑ, μέσα από τους οδηγούς των προγραμμάτων αντικατοπτρίζονται όλες τις ανάγκες που προκύπτουν, προκειμένου η χώρα να ορθοποδήσει και να αντιμετωπίσει την οικονομική και κοινωνική κρίση την οποία διανύουμε τα τελευταία χρόνια.

Τι γινόταν όμως πριν το ΕΣΠΑ?

Πριν το 1981 για την περίοδο: 1976-1981, όλες οι δημόσιες επενδύσεις χρηματοδοτούνταν καθαρά από εθνικούς πόρους. 

Το 1981 η Ελλάδα εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Από το 1982 μέχρι και το 1987 δημιουργείται η πρώτη φάση της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής. Εκεί συναντούμε τα γνωστά σε εκείνη την εποχή ΜΟΠ (Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα) με εναρκτήρια ημερομηνία το 1985. Συνολικός Προϋπολογισμός για το ΜΟΠ ήταν 2.101.933 χιλ. ECU σε τιμές 1986.

Στην δεύτερη φάση, η οποία ξεκινάει από το 1988, εντάσσεται ο στόχος της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην ΕΕΠ (ενιαία Ευρωπαϊκή πράξη).

Έτσι, μετά την παραπάνω μεταρρύθμιση, προκύπτει το Α ΚΠΣ (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) με διάρκεια από το 1989 έως και 1993. Οι σκοποί του Α ΚΠΣ επιτεύχθηκαν με 12 τομεακά & 13 περιφερειακά προγράμματα. Συνολικό ποσό που εκχωρήθηκε ήταν 15,5 δισ. ECU.

Ύστερα, η χρονική περίοδος από 1994 μέχρι και το 1999, συνδέεται με το  Β ΚΠΣ. Το σύνολο που διατέθηκε ήταν 29,72 δις ECU και κατανεμήθηκε σε πέντε αναπτυξιακούς άξονες.

Τέλος, για την περίοδο από 2000 έως και 2006, παρατηρείται ενίσχυση από τα ΔΤΕΕ (Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική και διαμόρφωση του Γ ΚΠΣ. Το σύνολο που διατέθηκε ανερχόταν σε 48,30 δις Ευρώ.

Μοιραστείτε το:

Περισσότερα Άρθρα